Emballasje, avfall og sidestrømmer – potensiale for mer bærekraftig bruk?

Yi2-rapporten er klar. Den løfter utfordringer, men viser også gode eksempler fra flere av bedriftene. Samtidig gir den oss et grunnlag for å vurdere mulige felles tiltak og prosjekter.

Tre på Agder skal jobbe med felles tiltak på flere områder. Vi skal ha fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger. Flere bedrifter ønsker seg mer bærekraftige løsninger knyttet til emballasje, avfall og sidestrømmer. Det er bra. Tiltak bør baseres på fakta. Hvor er utfordringene, og gjelder de en eller flere bedrifter?

Studentbedriften Yi2 – Young Industrial Innovators har besøkt bedrifter, intervjuet, innhentet data og fått oversikt.

Nå-situasjon gir grunnlag for videre tiltak

29 bedrifter har deltatt i arbeidet. I september 2020 presenterte Yi2 rapporten for prosjektstyret og flere av bedriftene som har deltatt i kartleggingen. De trakk blant annet frem følgende:

  • At deler av kartleggingsarbeid har vært utfordrende da parametere som «mengde og omfang» kommer i et bredt utvalg mål. Eksempelvis blir plastemballasje målt i alt i fra kilo, ruller og containere til volum og søppelsekker. På tross av dette har de fått et innblikk som gir grunnlag for å vurdere flere tiltak som kan iverksettes.
  • At flere bedrifter ser potensialet i bruk av mer miljøvennlig emballasje, og at de oppgir at betalingsviljen er til stedet om gode alternativer dukker opp. Men mange savner informasjon og ønsker mer kunnskap om mulige alternativer.
  • At bedrifter er dyktige på å håndtere sidestrømmer, og at de har gode strukturer for utnyttelse av potensialet som ligger i sirkulære modeller for sidestrømmer. Bedriftene har en tydelig plan på hvor overskuddet av sidestrømmene sendes, og hva det brukes til.

Gode eksempler kan være en inspirasjonskilde for flere. I rapporten trekker Yi2 frem flere bedrifter som har bra løsninger på ulike områder, både når det gjelder emballasje, avfallshåndtering og sidestrømmer.

Veien videre

Yi2 nevner flere aktuelle tiltak i rapporten, men har spesielt trukket frem 5 tiltak som de anbefaler å jobbe videre med felles i Tre på Agder:

  1. Samle bedriftens totale markedsmakt til å påvirke leverandørene av emballasje for et større og bedre tilbud av miljøvennlige og bærekraftige produkter.
  2. Utvikle et tettere samarbeid med transportsektoren for å heve kvaliteten og sikkerheten under transport av varer. Gjennom dette kan man redusere overforbruk av emballasje pga. frykt for transportskader.
  3. Forenkle dokumentasjonsarbeid knyttet til miljøsertifiseringer, og annen dokumentering av emballasje håndtering slik at vi får bedre datagrunnlag for å reelt kunne vurdere forbedringer over tid.
  4. Samarbeid med Future Materials i Grimstad for studier knyttet til optimal emballasje tykkelse, og nye typer miljøvennlig plast.
  5. Søke Handelens miljøfond om prosjektmidler for videre tiltak med tanke på å redusert bruk av plast.

Rapport med foreslåtte tiltakene fra Yi2.

Spørsmål?

Kontakt Fredrik Bringager, daglig leder Yi2
Kontakt Maya Twedt Berli, prosjektleder Tre på Agder

emballasj - avfall og sidestrømmer
Fredrik fra Yi2 og Elisabeth fra Rygene – Smith & Thommesen – engasjert og fornøyd med samarbeidet.
Søppelsortering hos Strai kjøkken