Agder Tresenter

Agder Tresenter er en medlemsorganisasjon som ble etablert i 1994. Formålet er å bidra til vekst og økt konkurransekraft for skog- og trebasert næring. Vi skal arbeide for medlemsbedriftene, men også med tiltak som kan være til generell nytte for næringa. 

Vårt arbeid er i hovedsak knyttet til to hovedområder; Nærings-/ klyngesamarbeidet InnoTre (tidligere kalt Tre på Agder) og Opplæringskontoret. 

InnoTre

Gjennom aktivt samarbeid i næringen skal vi synliggjøre bransjen, bidra til å styrke omdømmet, øke kompetansen og finne bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling, sysselsetting, økt verdiskaping og lønnsomhet for virksomheter som jobber med tre i verdikjeden fra skog til ferdige produkter. 

Opplæringskontoret

Agder Tresenter bistår bedrifter med rekruttering og oppfølging av lærlinger. Vi har kontakt med videregående skoler i fylket og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Gjennom læretiden holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til fag-/svenneprøve. Virksomheter som har lærekontrakter som følges opp av Agder Tresenters opplæringskontor må være medlemmer i organisasjonen.

Styret

Leder: Nora Stray, Norce 
Nestleder: Simon Thorsdal, AT Skog 
Medlem: Krister Moen, Omtre AS
Medlem: Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted
Medlem: Arne Roland, ARTerra AS
Medlem: Thomas Rosseland, Bergene Holm AS avd. Nidarå
Medlem: Odd Rudlende, Lista Treindustri / representant for Norske Trevarer Agder

Medlemskap 

Alle trebasert virksomheter kan opptas som kjernemedlemmer i organisasjonen. I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere/leverandører søke om medlemskap. Forutsetningen er at virksomheten støtter opp om Agder Tresenter sitt hovedformål og at de kan og vil bidra til at organisasjonens mål nås.

Medlemmene betaler årlig kontingent og serviceavgift iht. satser fastsatt av årsmøtet. For 2023 gjelder følgende; Kontingent kr. 4 000 (avgiftsfritt) + serviceavgift (mva tilkommer):

 • Kjernemedlemmer fra kr. 2 500 til kr. 53 000 (avhengig av antall ansatte i bedrift / el. konsern)  
 • Andre medlemmer kr. 10 500

Spørsmål om priser og/eller medlemskap? 

Kontakt Agder Tresenter

Maya Twedt Berli, daglig leder /  prosjektleder InnoTre
Mobil 95 97 08 23
E-post post@agder-tresenter.no eller maya@innotre.no

Liv Strand, rådgiver InnoTre
Mobil 48 25 86 95
E-post liv@innotre.no 

Roald Tønnessen og Atle Aavik, opplæringskontoret, rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærebedrifter

Kristin Vedum, prosjektansvarlig Tredriver Agder/Bygg

Sigbjørn Tønnesland, prosjektmedarbeider Digitalisering

Kort historikk

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon og et servicekontor og kurssenter for trebransjen på Agder i 1994. Vi har gjennomført prosjekter og aktiviteter for både trelast- og trevarebransjen, og har også hatt oppdrag for andre bransjer:

 • Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) for trelastbransjen og trevarebransjen
 • Administrasjon av ISO-9000 sertifisering for trevarebedrifter og bedrifter fra andre bransjer
 • Faglige kurs for trevarebransjen
 • Kompetansekartleggingsprosjekt
 • Forsøk med ubehandlet ospekledning
 • Forsøk med skur av tømmer til limtreproduksjon
 • Sekretærfunksjon for AgderTrade
 • Utarbeidelse av brosjyre om treindustri på Agder
 • Verdiskapingsprosjekt for trebearbeidende industri på Agder

Parallelt ble det drevet et eget arbeid med fagopplæring og oppfølging av lærlinger i trevarebedriftene. Treringen Agder (opplæringsring) dro i gang en omfattende fagopplæring med Helge K. Larsen som leder. Virksomhetene ble samordnet rundt 1997 og etter hvert slått sammen.