Bli fagarbeider!

Å jobbe med tre er et smart og fremtidsretta valg, og vi har mange gode lærebedrifter i Agder. Ta gjerne kontakt med oss om du vil bli lærling eller lærebedrift. 

Aktuelle fag: Snekker (med fordypning innredning, dør og vindu, eller trapp), Møbelsnekker, Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon, Trebåtbygger, IndustrisnekkerTredreier, TømrerCNC-operatør, Fagoperatør i produksjonsteknikk, Logistikkoperatør, Skogsoperatør. 

Agder Tresenters opplæringskontor har kontakt med videregående skoler og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger, samt tilrettelegger kontrakter for medarbeidere som ønsker å ta fagbrev på jobb.

Flere veier til et fag- eller svennebrev

De fleste lærekontraktene inngås med ungdom som nylig har fullført Vg1 eller Vg2 på videregående, men det finnes flere muligheter. Noen jobber som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Da kan fagbrev på jobben- eller praksiskandidatordningen være et godt alternativ for å få formalisert kompetansen.

Medarbeidere med fag- og svennebrev er en nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft.

Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli godkjent som lærebedrift. Det er mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig. 

Fylkeskommunen bidrar med økonomisk tilskudd. Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor vil en del av tilskuddet dekke bistand og oppfølging gjennom hele opplæringsløpet. Resten av tilskuddet overføres til bedriften. 

Å satse på fagopplæring er en viktig investering

Ta kontakt med opplæringskontoret om du vil bli lærling eller lærebedrift. Bedrifter som har lærekontrakter som følges opp av opplæringskontoret må være medlem i Agder Tresenter. Vi:

  • har kontakt med videregående skoler og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger
  • holder kontakt med lærlingene og bedriftene underveis i utdanningsløpet, påser at læreplanene blir fulgt og ordner formaliteter med kontrakter og oppmelding til fag-/svenneprøve 
  • tilrettelegger kontrakter for medarbeidere som ønsker å ta fagbrev på jobb.