Grønne byggeprosjekter

Prosjektet har hatt fokus på bærekraftig byggeri i kommunene, men også regional verdiskaping gjennom økt bruk av lokalt tilvirkede materialer og produkter, i interiør og eksteriør til drift, vedlikehold og nye byggeprosjekter.

Prosjektet ble opprinnelig initiert av Birkenes kommune på vegne av Region Kristiansand, og fikk støtte fra Statsforvalteren i Agder. Tre på Agder ble forespurt om å ta ansvar for prosjektgjennomføringen. Den ballen tok vi, sammen med Tredriver i Agder; Kristin Vedum. Vi utvidet i tillegg prosjektet til også å omfatte kommunene i Østre Agder. I løpet av høsten -21 og vinteren -22 er prosjektet gjennomført i 14 Agder-kommuner.

Bærekraftig byggeri og økt bruk av tre

Formålet har vært å sette fokus på bærekraftig byggeri i kommunene, mulighetsrommet i reglene for offentlige anskaffelser og fordelene ved å bygge ulike formålsbygg med konstruktivt tre, som; helsehus, omsorgsboliger, skoler, barnehager, idrettshaller, renseanlegg, brannstasjoner mm.

For å bidra til fastsatte klima- og miljømål står tre som materiale i en særstilling, og bør erstatte stål og betong der det er mulig. Det betyr ikke enten – eller, men økt fokus på å få til den mest bærekraftige miksen av byggematerialer i det enkelte bygg. Det betyr i flere tilfeller fortsatt en miks av både tre, stål og betong.

I tillegg til fokus på bærekraft, har vi også løftet fram betydningen av trenæringen i Agder. Et prosjektmål har vært å øke bestillingen av lokalt tilvirkede byggematerialer og produkter i interiør og eksteriør til drift, vedlikehold og nye byggeprosjekter, samt hvordan kommunene kan bidra til regional verdiskaping ved økt bruk av tre. Det er gjort bl.a. ved å vise gode eksempler fra en del av regionens bedrifter, og vise nøkkeltall for næringen.

I kommunene har vi sett på/etterspurt informasjon om

 • Føringer om klima og trebyggeri i kommunens overordnede styringsverktøy, samt investeringsplaner, for både nybygg og større rehabiliteringer
 • Gode eksempler i planverk eller bygg som kan løftes fram for andre
 • Kompetansebehov

Vi har funnet aktuell informasjon på kommunenes nettsider, besøkt administrasjonene for utfyllende informasjon, og til slutt presentert resultatene for politisk nivå i alle kommuner. Vi har delt og løftet fram kunnskap og gode eksempler på bærekraftige bygg i konstruktivt tre, både fra Agder og landet for øvrig.

Erfart gjennom prosjektet

 • Noen kommuner har gode planer, klare strategier og konkrete mål, andre har planverk som med fordel kan forbedres.
 • Det er store potensialer for å bygge mer i tre, og å være mer bevisst på bruk av lokalt tilvirkede produkter.
 • Prosjektet viser at det planlegges mye byggeri i Agder de nærmeste årene!
 • Mange kommuner, andre steder i landet, har bygd mer bærekraftige formålsbygg enn de fleste av kommunene i Agder.
 • Kunnskap er den største barrieren for å oppnå målene om mer bærekraftig byggeri og økt bruk av tre.

Det er ikke noen månelanding å bygge bærekraftig i dag. Det er kunnskap å hente fra mange gjennomførte prosjekt. Erfaringer tilsier at initiativtakere bak gode, grønne byggeprosjekter, er rause med å dele erfaringer, kunnskap og bistå med befaringer. 

Avgjørende momenter for et vellykket resultat, også prismessig

 • Klare mål og strategier. Gode formuleringer om miljø, klima og bruk av tre/klimafotavtrykk i kommunens styringsverktøy.
 • Byggherren må ha både vilje og evne til å velge bærekraftige løsninger.
 • Ta i bruk mulighetsrommet i anskaffelsesregelverket. Samspillsprosess i prosjekteringsfasen kan være gull verdt.
 • Detaljplanlegging. Det må planlegges for konstruktivt tre fra dag 1 i prosjektet!
 • Få med de riktige folkene; det vil si gode fagfolk med erfaring fra trebyggeri. Dette gjelder for alle fasene i et byggeprosjekt.

Veien videre – utvikle felles kompetanseprogram

Kommunene i Agder er opptatt av bærekraft, men trenger økt kunnskap for å levere på målene som er satt i overordnede styringsdokumenter. Og vi vet at bedriftene i Agder kan levere mer til kommunen enn det de gjør i dag, men de trenger økt kunnskap om mulighetsrommet i det offentlige anskaffelsesregelverket.

Vi oppfordrer alle til å reise på befaringer, se gode eksempler, knytte kontakter og ta lærdom. Basert på prosjektet som nå er gjennomført har vi søkt og fått støtte til å samle flere gode krefter for å bygge opp et felles kompetanseprogram for offentlige og private aktører, som skal bidra til økt kunnskap om:

 • Grønne innkjøp
 • Mulighetsrommet i offentlige anskaffelser
 • Klimagassbudsjett/regnskap
 • Miljøvennlige byggematerialer og konstruktivt tre
 • LCA (livsløpsanalyser)

Satsingen er godt forankret i en rekke styringsverktøy, blant annet;

Les mer om grønne materialvalg
 

Spørsmål?

Kontakt prosjektmedarbeider Liv Strand eller Tredriver Kristin Vedum

Tredriver Kristin Vedum er en del av et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere for innovativ trebruk. Hun følger opp offentlige og private byggherrer slik at tre blir et naturlig valg i framtidige byggeprosjekt. Gjennom prosjektet har hun gitt kommunene informasjon om gode eksempelbygg på Sørøstlandet, og de har fått tilbud om videre veiledning tilpasset egne behov gjennom f.eks. befaringer til ferdige byggeprosjekter med kunnskapsrike byggherrer som vil dele erfaringer.

Furu kjerneved + solcelledrevet belysning…. det må vel være fremtidens lyktestolper i flere kommuner! Arild Tveide, Kristin Vedum og Liv Strand på besøk hos BTG.