Nytt bransjeprogram fra Fagskolen i Agder – hva er mest aktuelt for din bedrift?

For å tilrettelegge ut fra bransjens ønsker og prioriteringer ber vi om snarlig tilbakemelding på hvilke modul(er) det er størst interesse for å starte med slik at fagskolen kan tilrettelegge ut fra dette.

Fagskolen i Agder har nylig fått godkjenning for fire moduler i et nytt bransjeprogram som er høyst aktuelle for virksomhetene som deltar i Tre på Agder. Fagene passer både for ansatte i produksjon, for ansatte med formanns- eller teamansvar og for ansatte i administrasjon/ledelsen. Tilbudet tilrettelegges slik at det er aktuelt for alle uansett hvor bedriften er lokalisert.

Interessesjekk – hvilke modul bør fagskolen starte med?

Det er ikke mulig for fagskolen å starte med alle fire modulene samtidig, og om det blir for få som søker om opptak blir tilbudet avlyst. For å bidra til at tilbudet faktisk blir gjennomført ønsker vi derfor å sjekke ut hvilke modul(er) det er størst interesse for:

 • Digitale verktøy
 • Digital bygningsmodellering
 • Forbedringsprosesser og mellommenneskelig samspill
 • Treets materialegenskaper

Nærmere omtalt av de ulike modulene finner du lenger nede på siden. Vi håper bedriftene ser nytte av å gi oss tilbakemeldinger som vi kan ta videre til fagskolen. Basert på dette kan fagskolen planlegge ut fra bransjens ønsker og prioriteringer. Dette ansees som en interessesjekk og er ikke bindende for bedriftene. Konkret informasjon om oppstart for de ulike modulene og søknad om opptak kommer vi nærmere tilbake til.

Gi tilbakemelding via vårt webskjema

Kort om praktisk gjennomføring

Modulene kan gjennomføres av en eller flere medarbeidere i bedriften. Erfaringsmessig er det positivt om flere fra bedriften deltar samtidig, men det er også mulig å gjennomføre selv om det bare er aktuelt for en ansatt. Deltakerne vil bli delt inn i mindre læringsgrupper som vil bidra til faglig fellesskap, engasjement og erfaringsdeling.

 • Tilbudet er gratis, men bedriften/hver enkelt deltaker må sette av tid til gjennomføring.
 • Opptakskrav: Relevant fag-/svennebrev, eller realkompetanse. Realkompetanse kan vurderes for ansatte uten fagbrev dersom de har mer enn 5 års erfaring fra bedriften/faget.
 • Deltakerne (studentene) må ha adgang til egen datamaskin med operativsystem Windows.
 • For å utvikle og spille på nettverket er det en intensjon å ha noen felles obligatoriske digitale samlinger for hver modul som tenkes gjennomført i løpet av ca. en tre-måneders periode.
 • Deltakerne må levere notater og besvare oppgaver underveis. Basert på en faglig vurdering av disse vil deltakerne få karakter og kompetansebevis for gjennomføring av 5 studiepoeng etter hver fullført modul.

Utfyllende om tema i de ulike modulene:

Omfang for hver modul er 5 studiepoeng.

Digitale verktøy

Tema: Regneark, skriveprogram og samhandlingsverktøy

IT-verktøy og produksjonsforståelse
 • Regneark – Excel
 • Skriveprogram – Word
 • E-post, Teams
 • Datastruktur, fillagring, back-up rutiner, aktiv bruk av internett, smarttelefon, og nettbrett til dokumentasjon og kommunikasjon
 • Samskriving og kommunikasjon innen eget fagfelt og på tvers av ulike fagfelt innen byggeindustrien
Tegnings- og prosessforståelse
 • Produksjonsgrunnlag – Utgangspunktet for å lage digitale modeller av et ønsket produkt
 • Samvirke operatør – konstruktør – Viktigheten med å ha felles forståelse for hvordan kommunikasjon skal foregå i bedriften
 • Kvalitet – Hva er riktig kvalitet på et produkt og hvordan kan vi kommunisere med kunde/bruker for å sikre at riktig kvalitet blir oppnådd

Digital bygningsmodellering

Tema: Digitale tegne og modelleringsverktøy

Revit
 • Tegne- og modelleringsverktøy – Autodesk Revit
 • Datastruktur, fillagring, back-up rutiner
Tegnings- og prosessforståelse
 • Produksjonsgrunnlag – Utgangspunktet for å lage digitale modeller av et ønsket produkt
 • Samvirke operatør – konstruktør – Viktigheten med å ha felles forståelse for hvordan kommunikasjon skal foregå i bedriften
 • Kommunikasjons- og modelleringsverktøy – Hvordan kommunikasjon foregår på tvers av fagfelt og hvordan modellering kan hjelpe bedriftene med å synliggjøre produktet før produksjon
 • Kvalitet – Hva er riktig kvalitet på et produkt og hvordan kan vi kommunisere med kunde/bruker for å sikre at riktig kvalitet blir oppnådd

Forbedringsprosesser og mellommenneskelige samspill

Tema: Verdiskaping, HMS, organisasjon og roller

Verdiskaping
 • Verdikjeder, logistikk, prosessflyt, tapsanalyser, forbedringspotensial, kalkulasjon og endringsprosesser
HMS
 • HMS og arbeidsmiljøforhold
 • HMS- og kvalitetsstyringssystemer i virksomheter
Endringsforståelse
 • Prinsipper for endringsprosesser
 • Relevante Leanverktøy
 • Møteledelse og møteregler
 • Hvordan møte endringsmotstand
 • Motivasjon
Organisasjon og roller
 • Roller, organisasjon, vikarer og back-up
 • Intern kompetanseoverføring
 • Nyskaping og innovasjon
 • Etikk

Treets materialegenskaper

Tema: Treteknologi, trefysikk og -mekanikk, samt trevirkets egenskaper
Deler av det faglige innholdet er utviklet av Treteknisk institutt

Treteknologi
 • Trevirkets bruksegenskaper/områder, fuktpåvirkning, beskyttelsesmetoder, vedlikeholdsbehov
Trefysikk og –mekanikk
 • Fasthetsklasser, vekstavvik sorbsjon/absorbsjon, varmeledningsevne og kvalitet
Trevirkets egenskaper
 • Fornybar energikilde som kilde for biofuel, viskose, tilsetningsstoff i mat/dyrefor

Gå til webskjema for å gi tilbakemelding om hvilke fag din bedrift har behov for

Dette ansees som en interessesjekk og er ikke bindende for bedriftene. Konkret informasjon om oppstart for de ulike modulene og søknad om opptak kommer vi nærmere tilbake til.