Skog- og trebasert næring: En bærebjelke på Sørlandet

Oxford Research gjennomførte i 2015 en næringsøkonomisk vurdering av treindustriens betydning på Sørlandet. På oppdrag fra Tre på Agder er tallene nå oppdatert. Konklusjonen er klar: Skog- og trebasert næring er av stor betydning for landsdelen samlet, men også for enkeltkommuner.

Skog er en fornybarressurs som bidrar positivt for miljø, mennesker og økonomi. Hvert tre har en egenverdi. Samlet byr skogen på store verdier. Gjennom skjøtsel, avvirkning og videreforedling ganges verdiene opp og bidrar til viktig verdiskaping også i vår landsdel.

Om skog- og trenæringen på Sørlandet – kort oppsummert:

  • Består av omlag 284 virksomheter*
  • Omsetter for 8,6 milliarder kroner i året (11 % av landets totale omsetning)
  • Samlet omsetning i næringen har økt med 73 prosent fra 2010
  • Sysselsetter 4 239 personer
  • Står for en verdiskaping på totalt 2,3 milliarder
  • Genererer et årsresultat på 297 millioner kroner

Les mer/se utfyllende: En bærebjelke på Sørlandet – Notat om skog- og trenæringen samt vedlegg

Bruk av data fra analysen eller denne artikkelen

Ved bruk av data eller klipp fra analysen bes det om at kilde oppgis: Agder Tresenter. Oxford Research (2021). En bærebjelke på Sørlandet 2.0. Notat om skog– og trenæringen.
Foto: ©AT Skog. Ev. videre bruk må avtales med dem.

Spørsmål?

Kontakt: Maya Twedt Berli, daglig leder i Agder Tresenter på mobil 95970823.

Om beregningsgrunnlaget

* Beregningene er basert på regnskapstall fra 2019 og omfatter bedrifter (AS og ANS) i Agder og Lund kommune i Rogaland. Bergene Holm AS avd. Nidarå og Moelven Limtre avd. Agder er inkludert i analysen, men kun ved omsetningstall og antall ansatte da de har forretningsadresse utenfor Agder, men lokasjoner med virksomhet i Agder.

Skogeierorganisasjonene NORSKOG og AT Skog er sentrale aktører i næringen, men ettersom de er organisert som henholdsvis en forening og et samvirkeforetak er de utelatt fra analysen. Som eksempel nevnes AT Skog som har 80 ansatte og en omsetning på NOK 998 410 000 (2019-tall) fordelt på 15 kontorer i Agder, Telemark, Vestland og Rogaland.