Gull i grønne skoger

Norske trevarer etterspørres i større grad enn tidligere, både politisk og i markedet. Økt satsing, kombinert med utfordringer i et internasjonalt råvaremarked, forsterker behovet for å sikre norske produsenter kortreiste råvarer av riktig og god kvalitet. 

Skogressursene er ikke utømmelige, og verdikjedene for å ta ut potensialene er ikke på plass. For å bidra til økt bærekraft og større verdiskaping må ressursene utnyttes bedre enn i dag.

Det haster med nye og flere løsninger!

Ingen enkeltbedrifter kan utvikle nye verdikjeder på egenhånd. De beste løsningene skapes i et bredt samarbeid mellom mange aktører, også ut over egen region. InnoTre har derfor tatt initiativ til en ny, stor felles Grønn Plattform-satsing. Det handler om utvikling av nye verdikjeder, der alle deler av treet brukes optimalt, vi må få opp flere nye virksomheter for råvarebearbeiding, og sikre logistikk og lønnsomhet i alle ledd. 

Daglig leder i Agder Tresenter, Maya Twedt Berli, oppfordrer bedriftene til å engasjere seg for å sikre større og mer forutsigbar tilgang til norsk tre som råvare. 

– Vi opplever allerede stor interesse for en større felles satsing, men vil gjerne inkludere flere i videre prosess. Bedrifter både i og utenfor Agder er velkommen til å melde interesse. 

Foreløpig er følgende med 

  • Trekraft, Norwegian Fiberboard/Sørlandslisten, Henriksen Snekkeri, Rygene – Smith & Thommesen, Hamran Snekkerverksted/Vintereik, AT Skog, Vyrk, Aanesland Treindustri, Bergene Holm, Nordic Door og Greenstat.
  • Norce, NIBIO, UiA instituttene: Teknologi og realfag samt Innovasjon og arbeidsliv, Future Materials, Mechatronics Innovation Lab (MIL), Agder Tresenter, Norske Trevarer, Norsk Bygdesagforening Agder, Skognæringa kyst SA, Woodworks! Cluster, Treteknisk Institutt.
  • Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder støtter initiativet. 

Utvikling av verdikjeder for norske råvarer

Basert på bedriftenes innspill om behov og initiativer, vil vil løfte fem konkrete områder. Se utfyllende info: Skisse Grønn Plattform – Gull i grønne skoger (1). Skissen, som er på 4 sider, er veldig overordnet, og det er mye som skal konkretiseres i videre prosess, frem mot søknadsfristen 14. september. 

Neste felles arbeidsøkt blir en felles workshop på Universitetet i Grimstad 20 juni. 

Aktuelt for din bedrift? 

Vi vil gjerne komme i kontakt med flere bedrifter for å styrke satsingen ytterlige. Av praktiske hensyn ber vi alle interesserte registrerer kontaktinfo og kort utfyllende info i  vårt web-skjema. I skjemaet er det lagt opp til to valg; 1) ønsker nærmere informasjon om prosjektet, 2) ønsker å delta i videre prosess frem mot hovedsøknad (dere forplikter dere ikke endelig).

Sammen utvikler vi bærekraftige løsninger

Økt bruk av lokale råvarer vil

  • gi betydelige miljømessige gevinster
  • sikre og gi grunnlag for økt sysselsetting og verdiskaping
  • redusere vår avhengighet av import, og styrke grunnlaget for økt eksport av norske produkter

Om initiativtaker

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon og et service- og kurssenter for trebransjen på Agder i 1994. Vi har gjennomført prosjekter og aktiviteter for både trelast- og trevarebransjen opp igjennom årene, og har også hatt oppdrag for andre bransjer. I dag har vi 44 medlemsbedrifter fra skog- og trebasert næring. Siden 2019 har vi vært prosjekteier for klyngeutviklingsprosjektet Innotre. 

Bilde: Trude Vandsemb Olsen, hos, Henriksen Snekkeri. Foto: aStory / Innotre