Samarbeid

Gjennom aktivt samarbeid med bedrifter og andre relevante aktører vil klynga bidra til:

  • Økt innovasjonsevne og verdiskaping i bedriftene som deltar
  • Fornyelse og vekst i norsk næringsliv
  • Utvikling av attraktive innovasjonssystemer regionalt og nasjonalt

Samarbeidspartnere: 

NORCE

Strategisk samarbeid, knyttet til forskning og utvikling innen for: Treverdikjede, bærekraft og sirkulære løsninger, digitalisering/automatisering/sensorteknologi, kunstig intelligens/maskinlæring, prosessutvikling og optimalisering, sosiotekniske analyser av aktørbetingelser og -samspill, klimarisiko m.v. 

NORCE vil delta i aktuelle faggrupper og -nettverk, samt bidra med kunnskapsdeling på medlemsmøter og arrangementer. 

Bølgen bærekraftsenter

Samarbeid om felles problemstillinger og aktiviteter som fremmer verdiskaping basert på bærekraftige løsninger. Fokus på informasjonsutveksling, mobilisering av bedrifter, deling av nettverk, kobling av aktuelle aktører, bedriftsbesøk, samt markedsføring av  kurs og kompetansetilbud.

Fagskolen i Agder

Samarbeid om bransjeprogram/kurs, deltakelse i fagråd for evaluering og videreutvikling av studiene, bidra med eksterne forelesere fra næringen, bedriftsbesøk for studentene samt mulige prosjektoppgaver for studentene.

Mechatronics Innovation Lab

Samarbeid om aktiviteter innen FoU, innovasjon, eksperimentell utvikling, teknologikvalifisering, teknologidemonstrasjoner og annet arbeid som er knyttet til partnernes hovedformål og som er relevant og gunstig å samarbeide om.

UiA ved Handelshøyskolen og Fakultet for teknologi og realfag 

Fakultetene vil bidra til økt kunnskap for trebasert næring og løfte tre som en bærekraftig ressurs. Bedriftene inviteres til å inngå direkte samarbeidsavtaler med fakultetene der det er grunnlag for det. Mindre bedrifter kan koble seg på samarbeidet gjennom InnoTres avtale.

Aktuelt samarbeid: bacheloroppgaver, masteroppgaver, gjesteforelesninger, to’er stilling på UiA, forsker tilsatt i virksomhet i mindre stilling, internship (15 studiepoeng (ECTS)) (HH), student tilsatt i virksomhet i mindre stilling, forskningssamarbeid, prosjekter, utvikling etter og videreutdanningstilbud, felles konferanser, workshops og seminarer. 

WoodWorks! Cluster

WoodWorks! Cluster er en skog- og trebasert næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge. Sammen med WoodWorks! vil vi bidra til å utnytte potensialer, skape synergier, dele erfaringer og oppnå gjensidig nytte av felles aktiviteter. Samarbeidet skal bidra til økt bruk og utviklings av nye anvendelsesområder av tre nasjonalt og internasjonal. 

Felles tiltak: kunnskapsutvikling, kompetanseutviklingstiltak, informasjon og felles arrangement som setter fokus på økt bruk av tre. Pilotsøknad Hub-Node til klyngeprogrammet.

Andre støttespillere 

Agder Fylkeskommune 

Innovasjon Norge

Statsforvalteren i Agder