Heier gjenvalgt som leder

Dag Erik Heier, administrerende direktør i Igland Garasjen, ble gjenvalgt som styreleder i Agder Tresenter, 10. mars. Janne R. Werdal, salg- og markedssjef i Hamran, fortsetter som nestleder. Sammen med resten av det nye styret er de klare for videre satsinger.

Med seg på laget får de også tre helt nye styremedlemmer: Arnfinn Haukom Olsen fra Foss Fabrikker, Simon Thorsdal fra AT Skog, Odd Rudlende, fra Lista Treindustri, som representant for Norske Trevarer Agder.  I tillegg består styret av Steffen Torjussen fra Røyrås Treindustri og Vidar Ørebek fra Uldal.

Årsmeldingen for 2021 synliggjør et aktivt år, på tross av korona-situasjonen vi har stått i. 

 • Det har vært stor aktivitet, både i klyngeutviklingsprosjektet Tre på Agder, og i opplæringsvirksomheten.
 • Det er jobbet aktivt med organisasjonsutvikling og tilrettelegging.
 • Det er fortsatt en vei å gå før Agder Tresenter er klare til å sende klyngesøknad. Vi må løfte flere fellesprosjekter og styrke samarbeidet med eksterne aktører ytterlige.

Konklusjon; vi er i rute jf. de målene som er satt.

Økt satsing på opplæring

31.12.2020 hadde kontoret ansvar for oppfølging av 35 lærekontrakter. Et år etter var antallet økt til 49. Opplæringsansvarlig Roald Tønnesen skryter av lærebedriftene. 

– De gjør en god jobb, og sikrer utdanning av flinke fagfolk og viktig kompetanse som næringen trenger. Vi støtter underveis og har et godt samarbeid.  

Vi vil styrke arbeidet ytterlige fremover, og har mål om å: 

 • Opprettholde kvalitet og god oppfølging av både lærlinger og lærebedrifter
 • Øke antall lærebedrifter
 • Øke antall kontrakter og tilrettelegge for nye fag

Tre på Agder – en viktig satsing 

Agder Tresenter er prosjekteier for klyngeutviklings-prosjektet Tre på Agder. Prosjektet har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder, og er støttet av Agder Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter inviteres aktivt inn som deltakere.

Samarbeid er en nøkkel til vekst og økt konkurransekraft, både for enkeltbedrifter og en samlet skog- og trenæring.

I dag har Tre på Agder rundt 60 virksomheter på deltakerlista. Av disse er 43 medlemmer i Agder Tresenter. Både årsmøtet og styreleder, Dag Erik Heier, er opptatt av å få flere til å ta et aktivt valg om å melde seg inn i organisasjonen.

– Deltakerne i Tre på Agder trenger ikke være medlem i Agder Tresenter, men vi ser at interessen for medlemskap er økende. Det er bra.

Som medlem kan man i større grad påvirke organisasjonen og satsingen i ønsket retning. Samtidig viser man vilje til felles satsing.

Bevisst jobbing mot klyngemålet

For å ruste oss for for en kommende søknad til det nasjonale klyngeprogrammet jobbes det aktivt for å styrke det organisatoriske grunnlaget. Som en del av dette fastsatte årsmøte nye satser for medlemskontingent og serviceavgift:

 • Medlemskontingenten er lik for alle medlemmer.
 • Serviceavgiften (for kjernemedlemmene) er basert på antall ansatte i virksomheten, eller ev. konsernet om flere bedrifter er medlemmer.

I det videre legges det til grunn at ikke-medlemmer må betale noe høyere egenandeler, for å delta på arrangementer og prosjekter, enn det medlemmene må betale.

I tillegg er prinsipper for fordeling av lærlingetilskudd mellom lærebedrifter og opplæringskontoret tydeliggjort, og en større del av tilskuddet vil i år bli overført til lærebedriftene.

Grunnlag for å rekruttere flere medlemmer

Alle trebasert virksomheter kan opptas som kjernemedlemmer i organisasjonen. I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere (leverandører) søke om medlemskap. For disse medlemmene er serviceavgiften lik for alle.

Vi formalisere samarbeid med ulike aktører gjennom samarbeidsavtaler, men ønsker i tillegg å få flere av dem aktivt med som medlemmer i Agder Tresenter. Styreleder påpekte på årsmøtet at vi relativt enkelt burde kunne doble medlemstallet i løpet av 2022. 

– Vi har en jobb å gjøre for å rekruttere flere nye medlemmer. Om alle medlemmer bidrar til å rekrutterer ett nytt medlem (en bedrift eller en leverandør) så er vi der!

Agder Tresenter – en tilrettelegger

I 2022 vil styret og administrasjonen fortsette arbeidet innenfor de prioriterte områdene:

 • Bærekraft og sirkulæreløsninger
 • Digitalisering
 • Omdømme og marked/synliggjøring
 • Rekruttering og kompetanse

Bærekraft og sirkulære løsninger, samt kompetanse skal løftes særskilt. Agder Tresenter skal fungerer som koblingsboks, pådriver, koordinator og prosjektfasilitator. 

Daglig leder, Maya Twedt Berli, gleder seg til videre satsing, sammen med engasjerte medlemmer – og representanter fra bedriftene – i Agder Tresenter. Styret representerer nå flere deler av verdikjeden enn tidligere, og det gir et godt grunnlag for det videre arbeidet.  

– Skal vi lykkes er vi i tillegg avhengig av engasjerte bedrifter og medlemmer som vil bidra til utvikling gjennom aktivt samarbeid.

Les mer: