8,6 milliarder og 4239 ansatte. Viktig for landsdelen vår!

Mediebildet preges for tiden av storsatsing på nye næringer i landsdelen vår. Kommuner, virkemiddelapparat, universitet og forskningsmiljøer er på banen. Det er bra. Samtidig må ikke betydning av eksisterende næringsliv glemmes.

Et samlet fylkesting i Agder har sammen med Innovasjon Norge har bidratt med støtte til oppstarten Tre på Agder. Arbeiderpartiet bidrar nå til å løfte skog- og trenæringen ytterlige. De har store ambisjoner for videre satsing, med en aktiv næringspolitikk og støtte til flere tiltak som vil styrke hele verdikjeden fra skogen til ferdige produkter. De heier på oss og forteller at de aktivt vil støtte behovene næringen melder.

Skogen er en viktig ressurs

Tre er et bærekraftig materiale med stor egenverdi. Gjennom skjøtsel, avvirkning og videreforedling ganges verdiene opp. Oxford Research gjennomførte i 2015 en næringsøkonomisk vurdering av treindustriens betydning. Notatet om skog- og trenæringen En bærebjelke på Sørlandet er nå oppdatert basert på regnskapstall fra 2019. Det gir oss viktige tall. Siden 2010 har samlet omsetning økt med 73 %.

Virksomhetene omsetter for 8,6 milliarder og de sysselsetter over 4200 personer. Verdiskapingen er beregnet til 2,3 milliarder.

Potensialene er langt større. Skogen står tett i Agder. Fokus på miljø, bærekraftige løsninger og produkter står høyt på agendaen, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Grunn til framtidstro og optimisme, men også noen utfordringer

Lønnsomheten kan bli bedre. Marginene er små og resultatene påvirkes av forhold som ligger utenfor det den enkelte bedrift kan styre. Markedene endres og konkurransen spisses. Salgskanalene er i endring, både i privat- og proffmarkedet. Det stilles større krav til effektivitet, miljø, dokumentasjon, rapportering, forskning og utvikling.

Det er behov for nyinvesteringer, økt bruk av ny teknologi, flere digitale løsninger og modernisering av produksjon. Dyktige fagarbeidere er fortsatt nødvendig, og det er et økt behov for mer sammensatt kompetanse og medarbeidere med høyere utdannelse. Det er lett å forstå at det er krevende for småbedriftene å håndtere overnevnte utfordringer, men det gjelder ikke bare de små; større bedrifter melder om tilsvarende utfordringer.

Tre på Agder skal bidra til å styrke næringen

Små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter inviteres aktivt inn som deltakere. Vi har plass til flere deltakere. Oppfordringen er klar: Meld dere på og bli med.

Erfaringer viser at det er lønnsomt å samarbeide for å løse felles utfordringer. Næringen består av mange virksomheter. 60 prosent av dem har fra en til fem ansatte, og bare ni av dem har over 100 ansatte. Næringsstrukturen er vesentlig forskjellig fra bedriftene i Eyde- og NODE-klyngene. Vi kan høste av andres erfaringer, og dele kunnskap på tvers av både bedrifter og bransjer, men vi kan ikke bare kopiere det andre har gjort.

Vi må jobbe ut fra våre styrker, svakheter, muligheter og utfordringer. Våre bedrifter må være i førersetet, prioritere tid og engasjere seg.

Mange bedrifter er allerede engasjert og deltar aktivt i Tre på Agder-satsingen. Vil du høste må du så. Bedriftene engasjerer seg ut fra de forutsetningene og mulighetene de har. Det investeres tid, deles erfaringer og iverksettes tiltak som gir verdi for bedriften. Både styret og ressursgruppene bidrar slik at bedriftene de representerer får igjen for innsatsen de legger ned, men samtidig jobber de også for å styrke næringen generelt. I tillegg spiller vi på lag med andre private og offentlige aktører som kan bidra til å utvikle næringen.

Politikerne styrer gjennom planer, strategier og tilrettelegging

Fylkeskommunen og kommunene kan også styre mot mer bruk av tre og ressurser fra Agder i sine egne anskaffelser. Større etterspørsel fra både privatmarkedet og det offentlige vil bidra til at arbeidsplasser i landsdelen opprettholdes. Det vil også bidra til fremtidig vekst og utvikling.

8,6 milliarder og 4239 ansatte er viktig for landsdelen vår

I tillegg har skog- og trebasert næring i Agder forutsetninger for å ta større posisjoner både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Skal vi lykkes med økt satsing, innovasjon og knoppskyting trenger vi både bedrifter og folk med ambisjoner om å skape noe mer, folk som tør satse, visjonære støttespillere og tilgang til kapital.

Det vi planter i dag er det vi skal høste av på sikt.

Maya Twedt Berli
Prosjektleder Tre på Agder

Skog- og trebasert næring: En bærebjelke på Sørlandet

Toppbilde: ©AtSkog – Planting ny skog